สถานวิจัยความขัดแย้งฯ เข้ามอบของที่ระลึกและสวัสดีปีใหม่ รองอธิการบดี ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

สถานวิจัยความขัดแย้งฯ เข้ามอบของที่ระลึกและสวัสดีปีใหม่ รองอธิการบดี ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

วันที่ 20 มกราคม 23563

ผศ.ดร.กุสุมา กูใหญ่ ผู้อำนวยการสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรม พร้อมคณาจารย์ และบุคลากร
เข้ามอบของที่ระลึกสวัสดีปีใหม่ รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี