การสัมมนาเพื่อประมวลองค์ความรู้การพัฒนาสังคมชายแดนใต้ (กิจกรรมย่อยของโครงการพัฒนาผู้นำศาสนาเพื่อการพัฒนาสังคมชายแดนใต้)

การสัมมนาเพื่อประมวลองค์ความรู้การพัฒนาสังคมชายแดนใต้ (กิจกรรมย่อยของโครงการพัฒนาผู้นำศาสนาเพื่อการพัฒนาสังคมชายแดนใต้)

วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2559 “การปฏิรูปความมั่นคงกับสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี” โดย รศ.ดร.ฉันทนา บรรพศิริโชติ หวันแก้ว , Dr. Paul Chambers,Chiang Mai University, พ.อ.ธิรา แดหวา ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ ศูนย์สันติสุข