การอบรม “การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านสันติวิธีให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) และกลุ่มประชาชนระดับรากฐาน (Grassroots Leaders)”

การอบรม “การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านสันติวิธีให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) และกลุ่มประชาชนระดับรากฐาน (Grassroots Leaders)” รุ่นที่ 1-5 ระหว่างเดือน มีนาคม – พฤษภาคม พ.ศ.2560