การประชุมเชิงปฏิบัติการ พื้นที่กลางสร้างสันติภาพจากคนใน (IPP) 3 ครั้ง

การประชุมเชิงปฏิบัติการ พื้นที่กลางสร้างสันติภาพจากคนใน (IPP) 3 ครั้ง ครั้งที่ 24.0 (29-30 ก.ค. 60) ครั้งที่ 24.5 (26-27 ส.ค. 60) และครั้งที่ 25 ( 18-19 พ.ย. 60 )