เสวนาสาธารณะ เรื่อง ถกพื้นที่กลาง สร้างบทสนทนา เจรจาความปลอดภัย