สถาบันสันติศึกษาต้อนรับคณะรัฐศาสตร์ฯ มช. เตรียมสร้างความร่วมมือทางวิชาการในอนาคต

ips cscd

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมสันติธรรม สถาบันสันติศึกษา ผศ. ดร.กุสุมา กูใหญ่ ผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา และ อ.ธรรมศาสตร์ โสตถิพันธุ์ รองผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา ต้อนรับคณาจารย์ และบุคลากรจากสำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผศ.ดร.รวีวรรณ แพทย์สมาน หัวหน้าสำนักวิชารัฐประศาสตร์

ในการศึกษาดูงานการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และการบริหารงานวิจัยของสถาบันสันติศึกษา ในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้แนะนำองค์กร และร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรระยะสั้น กิจกรรมทางวิชาการและงานวิจัยของทั้งสองสถาบัน ตลอดจนการสร้างความร่วมมือทางวิชาการอื่นๆ ร่วมกันในอนาคต