สถาบันสันติศึกษาต้อนรับคณะสังคมฯจากประเทศอินโดนีเซียสร้างเครือข่ายทางวิชาการด้านสันติภาพระหว่างมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียน

ips cscd

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสันติธรรม สถาบันสันติศึกษา ผศ. ดร. กุสุมา กูใหญ่ ผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา และ อ.ธรรมศาสตร์ โสตถิพันธุ์ รองผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา ต้อนรับและร่วมสนทนากับ Dr. Irman G. Lanti และคณะจาก Department of International Relations, Faculty of Social and Political Science, Panjadjaran University ประเทศอินโดนีเซีย เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันในด้านหลักสูตรบัณฑิตศึกษาระดับนานาชาติ และการสร้างเครือข่ายทางวิชาการด้านสันติภาพระหว่างมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียน (Inter-Universities Network for Peace) ทั้งประเทศไทย อินโดนิเซีย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ โดยอาศัยจุดเด่นและความเชี่ยวชาญที่เป็นต้นทุนเดิมของแต่ละสถาบัน ไม่ว่าจะเป็นด้านการแปรเปลี่ยนความขัดแย้งและการสร้างสันติภาพ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ด้านรัฐศาสตร์ และด้านพหุวัฒนธรรมและความหลากหลาย เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังได้มีการหารือเกี่ยวกับแนวทางการทำงานเพื่อเสริม ความเข้มแข็งซึ่งกันและกันในด้านการวิจัย การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ ตลอดจนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักศึกษา นักวิจัย และคณาจารย์ของทั้งสองสถาบันอีกด้วย"