เกี่ยวกับ CSCD

ชื่อสถานวิจัย

ภาษาไทย: สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ 
ภาษาอังกฤษ :Center for Conflict Studies and Cultural Diversity [CSCD]

วิสัยทัศน์

เพื่อให้เป็นสถาบันที่สามารถสร้างผลกระทบในวงการวิชาการ ผลกระทบแก่สังคมและมีผลต่อการพัฒนานโยบายสาธารณะของประเทศในเรื่องการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยวิธีสันติ รวมทั้งสร้างจุดเด่นในการพัฒนาองค์ความรู้ทั้งภายในประเทศและระดับสากลในเรื่องการแก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคมและวัฒนธรรมที่อยู่ในบริบทการต่อสู้/ความขัดแย้งในเรื่องอัตลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม

  1. ส่งเสริมการวิจัยเชิงสหสาขาวิชา การเรียนการเรียนการสอน และการดำเนินโครงการสาธารณะ   ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความขัดแย้ง การส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมและสร้างกระบวนการสันติภาพ
  2. มุ่งเป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางความเชี่ยวชาญด้านความขัดแย้ง สันติศึกษา และการจัดการในสังคมพหุวัฒนธรรม ทั้งในระดับชาติและนานาชาติและหนุนเสริมวิชาการด้านดังกล่าวให้กับหน่วยงาน และคณะต่างๆภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  3. พัฒนาความพร้อมทางวิชาการของนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพและความมุ่งมั่นทั้งในด้านทักษะ การดำเนินงานวิจัย การวิเคราะห์/สังเคราะห์ การนำเสนอผลงานวิจัยและการทำงานร่วมกับเครือข่ายภายนอก
  4. พัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายทางสังคมที่ทำงานประเด็นความขัดแย้งและกระบวนการ       สันติภาพในพื้นที่ชายแดนใต้ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศและระหว่างประเทศ ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานศึกษาวิจัยร่วมกันและการสร้างวาทกรรมแห่งความรู้เรื่องสันติภาพโดยใช้การปฏิบัติการในการสื่อสารที่ทำให้เกิดการใช้เหตุผล (Communicative Actions)
  5. ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันในระดับสากลด้วยการบริการวิชาการและการสนับสนุนทาง วิชาการจากนักวิชาการต่างประเทศในด้านการสร้างสันติภาพและจัดการความขัดแย้งในจังหวัดชายแดน     ภาค ใต้ รวมทั้งส่งเสริมการเปรียบเทียบความรู้และประสบการณ์ทางสากลเพื่อเป็นตัวแบบในการแก้ปัญหา และหาทางออกจากความขัดแย้งแก่สถาบันทางวิชาการ องค์กรในภาครัฐ ภาคประชาสังคม และฝ่ายที่มีความ เห็นต่างจากรัฐ

1. โครงสร้างหน่วยงาน

โครงสร้างหน่วยงาน

2. โครงสร้างการบริหารงาน

โครงสร้างการบริหารงาน

 

บุคลากร
ตำแหน่ง รายละเอียด
ผู้อำนวยการ (รักษาการ)
Acting Director
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุสุมา กูใหญ่
Asst.Prof. Dr.Kusuma Kooyai
E-mail: kusuma.k@psu.ac.th
อาจารย์นักวิจัย
Lecturer-Researcher
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี
Asst.Prof. Dr.Srisompob Jitpiromsri
E-mail: srisompob@yahoo.com
อาจารย์นักวิจัย
Lecturer-Researcher
ฟารีดา ปันจอร์
Fareeda Panjor
E-mail: fareeda028@gmail.com
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี อาวุธ ยีสมัน
Awoot Yeesaman
E-mail: ysm.awoot@gmail.com
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อิมรอน ซาเหาะ
Imron Sahoh
E-mail: imron.s@psu.ac.th

 

  1. ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch)
  2. ศูนย์ทรัพยากรสันติภาพ (Peace Resource Collaborative)