ขอแสดงความยินดีกับ อ.ธรรมศาสตร์ โสตถิพันธ์ุ รองผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา

ips cscd

สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ธรรมศาสตร์ โสตถิพันธ์ุ อาจารย์ประจำสถาบันสันติศึกษา
ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา

ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2567 เป็นต้นไป