ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างดีเด่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Aj.Sri

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี อาจารย์ประจำสถาบันสันติศึกษา ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างดีเด่น ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2566 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ตามมติ คณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างดีเด่น บุคลากรดีเด่น และผลงานดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจาปี 2566 ในคราวประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566