CSCD สถาบันสันติศึกษา นำนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี เรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมที่รัฐกลันตัน

cscd ips

เมื่อวันที่ 18 – 19 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา จัดโครงการทัศนศึกษาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ภายใต้รายวิชา 950-301 ความขัดแย้งและสันติภาพในอาเซียน (วิชาเลือกเสรีวิทยาเขตปัตตานี) มีนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วม 13 คน นำทัศนศึกษาโดย ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี และ อ.ฟารีดา ปันจอร์ อาจารย์ผู้สอนรายวิชา 950-301 Conflicts & Peace in ASEAN ตอน 03

โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาปริญญาตรีในรายวิชา 950-301 ความขัดแย้งและสันติภาพในอาเซียน ตอน 03 ภาคการศึกษาที่ 1/2566 สามารถเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมผู้คนที่มีความแตกต่างหลากหลายในประเทศมาเลเซีย ตลอดจนการเสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษาในการทำกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ ทั้งในแง่ของความร่วมมือและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

ตลอดทั้ง 2 วันมีหลายกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ Pusat Transformasi OKU USM-MAIK, Universiti Sains Malaysia Kampus Kesihatan นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวข้องกับการดูแลกลุ่มคนเปราะบาง บรรยายโดย DR.MOHD ZULKIFLI ABDUL RAHIM พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ และผู้บริหารของวิทยาเขตได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย

นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชม Sultan Ismail Petra Silver Jubilee Mosque  มัสยิดทรงจีนที่ Rantau Panjang และยังได้เยี่ยมเยียนชุมชนสยาม ณ วัดพิกุลทองวราราม เมืองโกตาบารู โดย มี รศ.ดร.พิม อุตราพันธุ์ นายกสมาคมสมาคมสยามกลันตัน พร้อมคณะให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุป พูดคุยแลกเปลี่ยน และพาเดินเยี่ยมชมชุมชนสยาม

อีกทั้งยังได้เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ Istana Jahar มีโบราณวัตถุที่จัดแสดง ได้แก่ ฉลองพระองค์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อาวุธ ฯลฯ และได้เยี่ยมชม Istana Balai Besar, Kota Bharu, Kelantan. พร้อมสถานที่อื่นๆ ในบริเวณใกล้เคียง

นอกจากนี้ยังได้เข้าเยี่ยมสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู โดยมี คุณมาริสา อินทรมงคล รองกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนในหลากหลายประเด็น โดนเฉพาะในประเด็นที่นักศึกษาสนใจ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังมีโอกาสได้พูดคุยแลกเปลี่ยนพร้อมซักถามประเด็นความเป็นมาและความก้าวหน้าของกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพจากผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรงของกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี

ทั้งนี้ มีช่วงเวลาที่ผู้เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย สามารถเดินเที่ยวชมเมืองกลันตันได้ตามอัธยาศัยอีกด้วย โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ พร้อมด้วยมัคคุเทศก์คอยให้ความช่วยเหลือตลอดโครงการ

ดูรูปเพิ่มเติม คลิ๊ก ที่นี่