เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และคณะ เยือน ม.อ.ปัตตานี ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลงานวิจัยด้านสันติภาพ

ฝรั่งเศส

H.E. Thierry Mathhou เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พร้อมประชุมหารือความร่วมมือกับผู้บริหารและคณาจารย์นักวิจัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุสุมา กูใหญ่ รองผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา ให้การต้อนรับ เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมปัตตานีภิรมย์ สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

นอกจากนี้ยังร่วมรับฟังและพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกับการรายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ PEACE SURVEY และงานวิจัยอื่นๆ โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี จากสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา เป็นผู้บรรยายสรุป