สถาบันสันติศึกษานำนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี เรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมที่รัฐปีนัง

Penang

เมื่อวันที่ 19 – 21 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา จัดโครงการทัศนศึกษาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย ภายใต้รายวิชา 950-301 ความขัดแย้งและสันติภาพในอาเซียน (วิชาเลือกเสรีวิทยาเขตปัตตานี) มีนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรทั้งจากวิทยาเขตหาดใหญ่และวิทยาเขตปัตตานีเข้าร่วม 30 คน นำทัศนศึกษาโดย ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี และ อ.ฟารีดา ปันจอร์ อาจารย์ผู้สอนรายวิชา 950-301 Conflicts & Peace in ASEAN 

โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาปริญญาตรีในรายวิชา 950-301 ความขัดแย้งและสันติภาพในอาเซียน ตอน 03 ภาคการศึกษาที่ 2/2565 สามารถเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมผู้คนที่มีความแตกต่างหลากหลายในประเทศมาเลเซีย ตลอดจนการเสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษาในการทำกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ ทั้งในแง่ของความร่วมมือและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

ตลอดทั้ง 3 วันมีหลายกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ กิจกรรมชมเมืองพหุวัฒนธรรมของปีนัง เช่น  การเดินเยี่ยมชม Clan Jetties Of Penang ชุมชนริมน้ำเก่าแก่ของชาวจีน ตลอดจนการเข้าชมคฤหาสน์ปีนังเปอรานากัน (Pinang Peranakan Mansion) ของเศรษฐีชาวจีน-เปอรานากันเมื่อปลายศตวรรษที่ 19 เป็นสถานที่เก็บสะสมชิ้นงานแอนทีคเก่าแก่กว่า 1,000 ชิ้น และเข้าชม Tanjung Bungah Floating Mosque มัสยิดลอยน้ำ มัสยิดขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนทะเลริมชายหาด Tanjung Bungah Beach นอกจากนี้ยังได้เดินเยี่ยมวิธีชาวพื้นเมืองมลายูในพื้นที่ ชาวจีน ชาวอินเดีย มัสยิดปากี และอื่นๆ ด้วย เป็นต้น

นอกจากนี้ยังได้เดินชมเมืองวัฒนธรรมท้องถิ่นและย่านใจกลางที่ทันสมัยของปีนัง ที่ถนน Georgetown Penang และถ่ายรูปศิลปะบนกำแพงที่ถนน Penang Street Art อีกทั้งยังมีกิจกรรมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ Peranakan Penang และการเยี่ยมชมถนนสยาม ถนนปาตานี ถนนซิงกอรา ณ เมืองปีนัง เป็นต้น อีกทั้งยังได้เยี่ยมชมทะเล ภูเขา และสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติต่างๆ ของเมืองปีนังด้วย

อีกหนึ่งกิจกรรมซึ่งเป็นไฮไลท์ของงาน คือ การบรรยายวิชาการ หัวข้อ "Peace and Multiculturalism in Malaysia" โดย Professor Dr.Sivamurungan Pandian อาจารย์ประจำ Political Sociology, Universiti Sains Malaysia ณ ห้องประชุม Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (School of Social Sciences)  กล่าวต้อนรับโดย Professor Dr.Mohamad Shaharudin Samsurijan คณบดี school of social sciences, Universiti Sains Malaysia โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการช่วยเหลือเรื่องการประสานจาก Professor Dr.Kamarulzaman Askandar

ทั้งนี้ มีช่วงเวลาที่ผู้เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย สามารถเดินเที่ยวชมเมืองปีนังได้ตามอัธยาศัยอีกด้วย โดยมีมัคคุเทศก์ทั้งจากพื้นที่รัฐปีนังและมัคคุเทศก์จากพื้นที่ชายแดนใต้คอยให้ความช่วยเหลือตลอดโครงการ

ดูรูปเพิ่มเติม คลิ๊ก ที่นี่