เครือข่ายวิชาการ Peace Surve ม.อ. จัดประชุมระดมความคิดเห็นเตรียมขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

PS#7

เมื่อวันนี้ 18 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมปัตตานีภิรมย์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานวิทยาเขตปัตตานี (ตึกเรือ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดการประชุมสำหรับผู้บริหารคณะ/สถาบันในเครือข่ายวิชาการ Peace Survey (ในส่วนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) เพื่อเตรียมขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและความเข้มแข็งของเครือข่ายในอนาคต

โดย สมาชิกเครือข่ายวิชาการ Peace Survey (ในส่วนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) ประกอบไปด้วย 7 คณะ 1 สถาบัน ดังนี้

สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ

สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์

ศูนย์ประสานงานวิชาการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้ (ศวชต.) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการสื่อสารเพื่อสันติภาพ คณะวิทยาการสื่อสาร

คณะวิทยาการอิสลาม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์

ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสราจารย์ ดร.อรุณีวรรณ บัวเนี่ยว ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี ได้เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้แทนรองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี โดยวิทยาเขตปัตตานีจะร่วมสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับการดำเนินโครงการ Peace Survey ในครั้งที่ 7 นี้ด้วย