พิธีมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร Non Degree รุ่นที่ 1 การจัดการความขัดแย้ง: เครื่องมือและการประยุกต์ใช้

IPS

สถาบันสันติศึกษา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการจัดการความขัดแย้งในสังคมพหุวัฒนธรรมผ่านเครื่องมือการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี และการประยุกต์ใช้ในสังคม” เมื่อวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 ระหว่างเวลา 08.30 – 15.30 น. ณ ห้องแมกโนเลีย โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีผู้เข้าร่วม ได้แก่ ผู้เรียน Non Degree คณาจารย์ และบุคลากร จำนวน 25 คน

ภายใต้กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการนำเสนอผลงานของผู้เรียน และการเสนอแนะจากคณาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร ตลอดจนการถอดบทเรียน การประเมินหลักสูตร พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้เรียนหลักสูตร Non Degree รุ่นที่ 1 การจัดการความขัดแย้ง: เครื่องมือและการประยุกต์ใช้

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมเรียนในหลักสูตรรุ่นที่ 2 ติดตามข้อมูลจากเพจ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ CSCD - PSU Pattani เร็วๆ นี้