ประมวลภาพกิจกรรมคลินิกวิจัยสัญจร ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการ Graduate Research Clinic

Graduate Research Clinic

เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 65 งานวิจัยและงานบัณฑิตศึกษา สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมคลินิกวิจัยสัญจร ครั้งที่ 1 โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา รหัส 60-63 เข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี และผศ.ดร.กุสุมา กูใหญ่ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ได้เข้าร่วมให้คำปรึกษา คำแนะนำในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา โดยการแบ่งกลุ่มย่อยให้คำปรึกษา ณ สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้  ม.อ.ปัตตานี