CSCD, IPS ประชุมเตรียมจัดอบรมการใช้ Power BI เพื่อสร้างขีดความสามารถและพัฒนาการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับองค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่ชายแดนใต้

cscd ips

เมื่อวันที่ 15  พฤษภาคม 2566 สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา ได้จัดการประชุมเตรียมงานการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ การใช้ Power BI และการสร้าง Dashboard จากฐานข้อมูล เพื่อสร้างขีดความสามารถระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเครือข่ายในพื้นที่ในการนำไปใช้สร้างรายงานข้อมูลในรูปแบบของ BI Report สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลขององค์กรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสถานวิจัยความขัดแย้งฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

โดยกิจกรรมข้างต้นดำเนินการภายใต้โครงการวิจัย “บูรณาการความรู้และพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ประชากร งบประมาณ/แผนงานพัฒนาของรัฐกับข้อมูลเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้และแบบแผนทัศนคติของประชาชนเพื่อการสร้างสันติภาพ ความสมานฉันท์และ การพัฒนาที่ยั่งยืน” ได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มีบุคลากรจาก สถาบันสันติศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่ และ บุคลากรจากคณะทำงานฐานข้อมูลชายแดนใต้ สถานวิจัยความขัดแย้งฯ สถาบันสันติศึกษา วิทยาเขตปัตตานี เข้าร่วมประชุม แลกเปลี่ยน พร้อมวางแผนการดำเนินงานต่อไป