การรวมพลังเครือข่ายสันติภาพชายแดนใต้กับการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้

Peace Survey

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม Conference ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุสุมา กูใหญ่ รองผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา และ ดร.จิราภรณ์ เรืองยิ่ง อาจารย์ประจำสถาบันสันติศึกษา เป็นตัวแทนสถาบันสันติศึกษานำเสนอแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) จากผลงาน เรื่อง “การรวมพลังเครือข่ายสันติภาพชายแดนใต้กับการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้” ในรูปแบบ Oral Presentation (ห้องย่อยที่ 4)  และมี ดร.นิวดีสาหีม และ นายอิมรอน ซาเหาะ เป็นตัวแทนนำเสนอในรูปแบบ Poster ในงานเวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา ประธานคณะกรรมการดำเนินโครงการวิจัย Peace Survey และบุคลากรประจำสถาบันสันติศึกษาเข้าร่วมให้กำลังใจการนำเสนอในครั้งนี้ด้วย