ประกาศรับสมัครนักวิจัยหญิงในจังหวัดชายแดนใต้เข้าร่วมอบรมการเป็นนักวิจัยหญิงในชุมชนท้องถิ่นและร่วมทำวิจัย

นักวิจัยหญิง

สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสหภาพยุโรป รับสมัครนักวิจัยหญิงในจังหวัดชายแดนใต้จำนวน 10 คน เข้าร่วมอบรมการเป็นนักวิจัยหญิงในชุมชนท้องถิ่นและร่วมทำวิจัย ในโครงการการพัฒนาชุดความรู้และหลักสูตรสันติภาพชุมชนและกลุ่มเปราะบางในจังหวัดชายแดนใต้ รับสมัครวันนี้ –15 สิงหาคม 2565 กรอกใบสมัครได้ ที่นี่