ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม "หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์" ครั้งที่ 2/2565

AJ.koo

งานส่งเสริมวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ กองบริหารวิชาการและวิจัย วิทยาเขตปัตตานี ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เข้าร่วมโครงการอบรม "หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์" ครั้งที่ 2/2565 ในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมปริชญากร ชั้น 4 สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี

ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ลงทะเบียนการเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://forms.gle/H4YMZXuerVXscEPU9  หรือแสกน QR Code ตามที่ปรากฏ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565* หรือจนกว่าจะครบจำนวนรับสมัครเพียง 150 คน