ผู้แทนพิเศษรัฐบาลร่วมหารือประเด็นการมีส่วนร่วมและการขับเคลื่อนบทบาทสตรีในพื้นที่ชายแดนใต้

ผู้แทนพิเศษ

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาล และกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ด้านประสานการมีส่วนร่วม-ขับเคลื่อนบทบาทสตรี ได้เดินทางมาพบปะนักวิชาการในพื้นที่ชายแดนใต้ ณ สำนักงานสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อหารือและประสานงานประเด็นการสนับสนุนในการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับเคลื่อนบทบาทสตรีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ อาจารย์ฟารีดา ปันจอร์ อาจารย์นักวิจัย สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาจารย์โซรยา จามจุรี นักวิชาการสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้ และเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ พร้อมตัวแทนนักวิชาการและภาคประชาสังคมเข้าร่วมประชุมหารือในครั้งนี้