รายงานประจำปี 2563 ของสถาบันสันติศึกษา ม.อ. ว่าด้วยเรื่อง "การขับเคลื่อนบนวิถีพหุวัฒนธรรม"

IPS – CSCD

📣📣📣พบกับรายงานประจำปี 2563 สถาบันสันติศึกษา
รายงานที่ว่าด้วยเรื่องราวการทำงานเพื่อขับเคลื่อนงานสันติศึกษาบนวิถีพหุวัฒนธรรม ในรูปแบบออนไลน์ (E-book) อ่านฉบับเต็มได้ที่ http://online.anyflip.com/bqije/gpuo/mobile/index.html
หรือสแกน QR-code