คณะกรรมาธิการกฎหมายฯ สภาผู้แทนราษฎร เยี่ยมเยียน DSW-CSCD-IPS รับฟังข้อมูลงานวิจัย Peace survey

คณะกรรมาธิการกฎหมายฯ

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา คุณสิระ เจนจาคะ ส.ส. กทม. เขต 9 และประธานคณะกรรมาธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยธรรม สภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย ร้อยตำรวจเอก อรุณ สวัสดี ส.ส. สงขลา เขต 4 และรองประธานคณะกรรมาธิการฯ คนที่ 5 คุณอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ ส.ส. ยะลา เขต 1 และกรรมาธิการฯ พร้อมคณะผู้ติดตามเดินทางมาร่วมประชุมกับคณะทำงานศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ และสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ ห้องประชุมสถานวิจัยความขัดแย้งฯ CSCD สถาบันสันติศึกษา อาคารเรือนพักรับรอง ม.อ.ปัตตานี เพื่อศึกษาพัฒนาการกระบวนการเจรจาสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ และรับฟังข้อมูลจากงานวิจัยเรื่อง Peace Survey ทั้ง 6 ครั้งที่ผ่านมา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุสุมา กูใหญ่ รองผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ และประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคุณรอมฎอน ปันจอร์ ภัณฑารักษ์แห่งศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ พร้อมทีมงานให้การต้อนรับและประชุมแลกเปลี่ยน พร้อมทั้งนำเสนอผลการศึกษาจากงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง