เครือข่ายวิชาการ Peace Survey จัดประชุมออนไลน์เตรียมนำเสนอผลการศึกษาวิจัยต่อสาธารณะ

PS#6

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเครือข่ายวิชาการ Peace Survey จัดประชุมออนไลน์เครือข่ายวิชาการ Peace Survey 6 (โครงการสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ Peace Survey ครั้งที่ 6) เพื่อนำผลการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจากรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์มาร่วมกันอภิปรายเพื่อนำไปสู่การตีพิมพ์เป็นบทความและหนังสือ ตลอดจนร่วมกันวางแผนเพื่อนำไปสู่การเผยแพร่ผลการศึกษาต่อสาธารณะต่อไป