ถอดบทเรียนการสื่อสารของเยาวชนคนรุ่นใหม่พื้นที่ชายแดนใต้ในภาวะการระบาดของโรคโควิด-19

สื่อสารโควิด-19

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา ร่วมกับ คณะรัฐศาสตร์ และ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ถอดบทเรียนการสื่อสารของเยาวชนคนรุ่นใหม่พื้นที่ชายแดนใต้ในภาวะการระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส 2019 ผ่านโปรแกรม Zoom ได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมีเยาวชนที่ทำงานด้านการสื่อสารในพื้นที่ชายแดนใต้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนจำนวนมาก มีกำหนดการที่น่าสนใจ ดังนี้

ช่วงแรกเป็นการนำเสนอผลการศึกษาเบื้องต้น จากงานวิจัยเรื่องรูปแบบการสื่อสารของเยาวชนคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ชายแดนใต้ภายใต้ห้วงการระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส 2019โดย ดร.ยาสมิน ซัตตาร์, ดร.สมัชชา นิลปัทม์ และ คุณอิมรอน ซาเหาะ คณะวิจัย

ช่วงต่อมาเป็นถอดบทเรียนข้อท้าทายของแพทย์จากการสื่อสารในภาวการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 และ

ข้อเสนอแนะต่ออนาคตการสื่อสารในภาวะวิกฤตของพื้นที่ชายแดนใต้ โดย นายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ และนายแพทย์มัซลัน ตะเระ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธารโต และผู้ก่อตั้งเพจ The IRON MASU

ช่วงถัดมาเป็นการถอดบทเรียนจากประสบการณ์ในการเข้ารักการรักษา COVID-19 และการอยู่ใน LocalQuarantine สู่ข้อเสนอแนะด้านการทำงานสื่อสารเพื่อรับมือกับสถานการณ์วิกฤตในอนาคต โดย คุณรอมฎอน ปันจอร์  และ คุณจาตุรนต์ เอี่ยมโสภา แล้เปิดโอกาสให้มีการร่วมแลกเปลี่ยนถอดบทเรียนในประเด็นบทบาทของคนรุ่นใหม่ต่อการสื่อสารในภาวะวิกฤต

ช่วงบ่ายเริ่มด้วยการถอดบทเรียนในหัวข้อ พลวัตการสื่อสารในภาวการณ์ระบาดของโรคโควิด-19: มุมมองจากคนทำงานสื่อ โดย คุณฐิตินบ โกมลนิมิ ศูนย์สื่อสารวาระทางสังคมและนโยบายสาธารณะ ThaiPBS ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารสุขภาพและสังคม และคุณพงศ์พิพัฒน์ บัญชานนท์ บรรณาธิการอาวุโส The MATTER และมีการร่วมแลกเปลี่ยนและเสนอแนะในการสร้างกลไกการสื่อสารในภาวะวิกฤตที่มีประสิทธิภาพสำหรับพื้นที่ชายแดนใต้ และที่ทางของเยาวชนคนรุ่นใหม่ในกลไกการสื่อสาร

ช่วงสุดท้ายเป็นการสรุปและสะท้อนประเด็นจากวง  โดย ผศ.ดร.วลักษณ์กมล จ่างกมล คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ. และ ดร.นพ.มูฮัมมัดฟาห์มี ตาเละ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ที่ปรึกษาโครงการวิจัย

โดยมีตัวแทนของกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ชายแดนใต้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนหลากหลายองค์กร อาทิ กลุ่ม muslimited, The motive, เยาวชนบันนังสตา, เฌอบูโด, The Pen, สำนักสื่อ Wartani, สภาเด็กและเยาวชนปัตตานี, Digital4Peace เป็นต้น