วงสนทนากลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการสื่อสารของเยาวชนชายแดนใต้ในช่วงโควิด-19

โควิด-19

เมื่อวันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ณ สวนอาหารริมน้ำ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส นายอิมรอน ซาเหาะ บุคลากรสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมจัดการประชุมแบบสนทนากลุ่ม (Focus group) ภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง รูปแบบและการปรับตัวของการสื่อสารจากกลุ่มเยาวชนชายแดนใต้ในพื้นที่ชุมชนและพื้นที่ออนไลน์ภายใต้ภาวะการระบาดของโรคโควิด-19 ได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมเฉพาะพื้นที่จังหวัดนราธิวาส อาทิ กลุ่ม MUSLIMITED (ดารานายู) เจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้านสาธารณสุข ฯลฯ

โดยโครงการวิจัยข้างต้นมี ดร.ยาสมิน ซัตตาร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหัวหน้าโครงการ และมี ดร.สมัชชา นิลปัทม์ คณะวิทยาการสื่อสาร และ นายอิมรอน ซาเหาะ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นนักวิจัยร่วม 

นอกจากนี้ยังมี ดร.นพ.มูฮัมมัดฟาห์มี ตาเละ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และ ผศ.ดร.วลักษณ์กมล จ่างกมล คณะ​วิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ

โดยการประชุมแบบสนทนากลุ่ม (Focus group) ในอีก 2 พื้นที่ ซึ่งผู้เข้าร่วมประกอบไปด้วย คณะทำงานของสำนักสื่อ The Motive คณะทำงานกลุ่มเยาวชนบันนังสตาร์ และเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและยะลา ฯลฯ จำเป็นต้องจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ 

ภาพบรรยากกาศการประชุมแบบสนทนากลุ่ม (Focus group) ภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง รูปแบบและการปรับตัวของการสื่อสารจากกลุ่มเยาวชนชายแดนใต้ในพื้นที่ชุมชนและพื้นที่ออนไลน์ภายใต้ภาวะการระบาดของโรคโควิด-19 ได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมเฉพาะพื้นที่จังหวัดปัตตานี อาทิ กลุ่ม The Motive หมอ และเจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้านสาธารณสุข ฯลฯ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนในรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา