บทความวิจัย

Aj.Fa
Wed, 04/17/2024 - 14:17
National security and political space for youth in Thailand’s Deep South
Aj.Koo Aj.Sri
Thu, 04/04/2024 - 09:43
บทความนี้เป็นการใช้ตัวแบบวิเคราะห์บทสนทนานโยบายเชิงวิพากษ์ (Critical policy discourse analysis) โดยศึกษานโยบายและแผนงานการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในระหว่างช่วงปี 2557 – 2566 จากฐานของแนวคิดที่ว่า บทสนทนาและภาษาทางนโยบายเป็นตัวกำหนดการเพ่งพินิจ (gazing) และกำหนดประเด็นปัญหาโดยผ่านการกำหนดรูปทางภาษา สัญญะ และอนุกรมวิธาน (taxonomy) ซึ่งมีลักษณะเฉพาะเจาะจง เราสามารถเข้าใจถ้อยแถลงและอำนาจวาทกรรมของรัฐต่อการจัดการปัญหาจังหวัด
Imron yasmin
Thu, 02/22/2024 - 16:58
Politics and Muslim women in the Deep South of Thailand: roles, opportunities, and challenges  
Aj.Sri
Fri, 01/13/2023 - 14:45
Frontline Informality: Paramilitary Forces and Pro-government Militias in Thailand's Deep South Counter-insurgency
Aj.Sri
Tue, 01/03/2023 - 10:16
  ความพยายามดิ้นรนในการยึดครองอำนาจอย่างเหนียวแน่นของตระกูลการเมืองในการเลือกตั้งของไทย
Imron_Yasmin
Fri, 05/06/2022 - 14:10
Malay Muslim Politicians’ Movements Amid the Deep South Unrest in Thailand