เอกสารประกอบการแถลงผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน Peace Survey ครั้งที่ 7