การการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการแก้ปัญหาในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้

การการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการแก้ปัญหาในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้