สถานภาพการฝึกอาชีพ และความต้องการของตลาดแรงงานใน 3 จังหวัด ชายแดนใต้และ 4 อำเภอ จังหวัดสงขลา