Seminars & Academic Forum

ACEH PATANI ตอนเหนือของอินโดฯ ชายแดนใต้ของไทย คนรุ่นใหม่ และคนรุ่นเก่าในการเปลี่ยนแปลง
Sun, 04/26/2020 - 01:55
เสวนาสาธารณะสรุปบทเรียน ACEH PATANI ตอนเหนือของอินโดฯ ชายแดนใต้ของไทย คนรุ่นใหม่ และคนรุ่นเก่าในการเปลี่ยนแปลง วันที่ 18 มีนาคม 2561
Sun, 04/26/2020 - 01:43
อบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างนักข่าว Genpeace reporter for media facilitator ชายแดนใต้ / ปาตานี” รุ่นที่ 1 (29 - 30ก.ค.60)
Sun, 04/26/2020 - 01:43
การอบรม “การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านสันติวิธีให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) และกลุ่มประชาชนระดับรากฐาน (Grassroots Leaders)” รุ่นที่ 1-5 ระหว่างเดือน มีนาคม – พฤษภาคม พ.ศ.2560
Sun, 04/26/2020 - 01:42
สมัชชาสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี 2017 PA(T)TANI PEACE ASSEMBLY 2017 (18 มี.ค.60)
Sun, 04/26/2020 - 01:41
การประชุมเชิงปฏิบัติการ พื้นที่กลางสร้างสันติภาพจากคนใน (IPP) 3 ครั้ง ครั้งที่ 24.0 (29-30 ก.ค. 60) ครั้งที่ 24.5 (26-27 ส.ค. 60) และครั้งที่ 25 ( 18-19 พ.ย. 60 )
Sun, 04/26/2020 - 01:40
เวทีเสวนา กระเป๋าเป้และแว่นตา: การเดินทางของสันติภาพที่หลากหลาย วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Sun, 04/26/2020 - 01:39
เสวนาสาธารณะ เรื่อง ถกพื้นที่กลาง สร้างบทสนทนา เจรจาความปลอดภัย (29 เม.ย.60)
Sun, 04/26/2020 - 01:39
เสวนาทางวิชาการและเวทีสาธารณะ นโยบายต่างประเทศสหรัฐอเมริกาในยุคทรัมป์ (12 พ.ค.60)
Sun, 04/26/2020 - 01:38
เวทีสัมมนาวิชาการ พื้นทีการเมืองของภาคประชาสังคมในความขัดแย้งชายแดนใต้/ปาตานี (23 พ.ค.60) การอภิปรายวิชาการ โดย ศาสตราจารย์สุริชัย หวันแก้ว และ Dr.Ronnie Delsy ผู้อำนวยการ Nonviolent Peaceforce ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อ วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา ณ โรงแรมปาร์ควิว จังหวัดปัตตานี
Sun, 04/26/2020 - 01:38
เสวนาสาธารณะจิบน้ำชาจับตาเจนีวา เกาะติดสถานการณ์ผู้หญิงในการรายงานสถานการณ์การขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบ (CEDAW) วันที่ 5 กรกฎาคม 2560