เกิดศิริ เจริญวิศาล

Tue, 04/26/2011 - 00:28
สถานภาพการฝึกอาชีพ และความต้องการของตลาดแรงงานใน 3 จังหวัด ชายแดนใต้และ 4 อำเภอ จังหวัดสงขลา