นโยบายการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

สกสว.
Thu, 04/30/2020 - 11:11
พลวัตความเคลื่อนไหวของนักการเมืองมลายูมุสลิมท่ามกลางความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้
Baseline Data
Wed, 04/22/2020 - 16:20
โครงการประเมินข้อมูลความต้องการพื้นฐานของประชาชน (Baseline Data) เพื่อปรับปรุงตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของนโยบายรัฐด้านการพัฒนาศักยภาพคน สังคมและเศรษฐกิจภายใต้นโยบายการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2560 - 2562 สารบัญ บทที่ 1  แนวคิดและที่มาของแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ บทที่ 2  การวิเคราะห์แนวคิดและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ บทที่ 3  การวิเคราะห์ความต้องการของประชาชน บทที่ 4  ข้อเสนอการปรับปรุงตัวชี้วัด (รายผลการวิจัยบางส่วน)
Wed, 04/22/2020 - 16:19
โครงการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากความรุนแรงภาคใต้
บทบาทนักการเมืองท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
Wed, 04/22/2020 - 16:18
บทบาทนักการเมืองระดับท้องถิ่นในเขตพื้นที่ความรุนแรงของจังหวัดชายแดนภาคใต้ บทคัดย่อ
Wed, 04/22/2020 - 16:17
Analysis of Conflict Drivers and Mapping of Media Landscape
Peace Survey 5
Wed, 04/22/2020 - 16:09
การสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ [PEACE SURVEY] ครั้งที่ 5