แบบฟอร์มการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ สถานวิจัยความขัดยแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รายละเอียดโครงการที่ประสงค์ใช้ประโยชน์
รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ (เลือกตอบ)
การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ
รายละเอียดการจัดกิจกรรม
วิธีจัดกิจกรรม
รายละเอียดผู้ขอใช้ประโยชน์