โครงการพัฒนาฐานข้อมูล งบประมาณและแผนพัฒนาในพื้นที่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาสและ 4 อำเภอจังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ 2560 - 2563