ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ PEACE SURVEY ครั้งที่ 5 กันยายน - ตุลาคม 2562

ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ PEACE SURVEY ครั้งที่ 5 กันยายน - ตุลาคม 2562

ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชน

ต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้

PEACE SURVEY

ครั้งที่ 5

กันยายน - ตุลาคม 2562

โดย

เครือข่ายวิชาการ PEACE SURVEY