การพัฒนาตัวแบบการวิเคราะห์นโยบายเพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยฐานข้อมูล สังคม เศรษฐกิจ ประชากรและภูมิศาสตร์

การพัฒนาตัวแบบการวิเคราะห์นโยบายเพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยฐานข้อมูล สังคม เศรษฐกิจ ประชากรและภูมิศาสตร์