Skip to main content

Our Team

อ.ฟารีดา ปันจอร์

หัวหน้าโครงการวิจัย

ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี

นักวิจัยในโครงการ

นายรอมฎอน ปันจอร์

นักวิจัยในโครงการ

นางสาวดวงฤดี มหัทธนาภรณ์

คณะทำงาน

นางสาวรอฮานี จือนารา

คณะทำงาน

นายอาวุธ ยีสมัน

คณะทำงาน

นายอิมรอน ซาเหาะ

คณะทำงาน