Skip to main content

Inclusive Peacebuilding in Thailand’s Southern Border Provinces

การสร้างสันติภาพอย่างครอบคลุมในจังหวัดชายแดนใต้ของไทย

โครงการ การสร้างสันติภาพอย่างครอบคลุมในจังหวัดชายแดนใต้ มีเป้าหมายเพื่อให้การปกป้องสิทธิของกลุ่มชนน้อยที่ถูกละเลยในภาคใต้ของประเทศไทย โดยการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของคนกลุ่มน้อยและกลุ่มคนเปราะบางในกระบวนการสันติภาพ ซึ่งจะทำให้พวกเขาสามารถส่งเสียงและสิทธิของพวกเขากระบวนการดังกล่าว รวมทั้งเพื่อที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมที่มีความสงบสุข เกิดความเชื่อมั่นและความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ตอบสนองต่อวิกฤติ โดยโครงการฯมีวัตุประสงค์หลักคือ

  1. สร้างเครือข่ายของชุมชนและผู้นำชุมชนที่มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพ สามารถสนับสนุนการแก้ไขข้อขัดแย้ง มีอำนาจในการออกแบบและดำเนินโครงการในชุมชนตามความต้องการพวกเขาในการสร้างสันติภาพ
  2. ให้การฝึกอบรมการวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างทักษะแก่สมาชิกในชุมชน เพื่อสนับสนุนให้พวกเขาผลักดันข้อมูลและข้อเสนอต่างๆ ไปยังผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ รวมถึงการสร้างกิจกรรมเพื่อเชื่อมโยงเครือข่าย เสริมสร้างบทบาทของกลุ่มที่ยังไม่มีสิทธิ์มีเสียงในกระบวนการสันติภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนับสนุนบทบาทของผู้หญิงในกระบวนการสันติภาพ
  3. สนับสนุนและทำให้เกิดการพูดคุยอย่างต่อเนื่องถึงข้อมูล ผลลัพธ์ที่ได้จากการทำกิจกรรมของโครงการฯ ต่อภาครัฐ ภาคเอกชนทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ เพื่อนำไปสู่การหยุดเลือกปฏิบัติต่างในรูปแบบต่างๆ แก่ชนกลุ่มน้อยและกลุ่มเปราะบางในจังหวัดชายแดนใต้