Skip to main content
Event date

การนำเสนอผลการวิจัยเบื้องต้นว่าด้วยการวิจัยแบบมีส่วนร่วม คุณภาพชีวิตและการสร้างสันติภาพอย่างครอบคลุมในจังหวัดชายแดนใต้  (ครั้งที่ 2 )

วันที่ 2 มิถุนายน 2566  เวลา 9.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมชูเกียรติ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี