Skip to main content

CSCD และเครือข่าย หารือ ศอ.บต. เตรียมเปิดเวทีรับฟังเสียงสะท้อนของชุมชน พร้อมหาแนวทางแก้ไขปัญหา ลดความรุนแรง สร้งสันติสุขอย่างยั่งยืน

วันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น. ตัวแทนสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ ร่วมกับสมาคมร่วมสร้างชุมชนศรัทธา กัมปงตักวา พร้อมด้วย คณะทำงานจาก Minortity Rights Group International และเครือข่ายผู้นำชุมชน เข้าพบเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ พล.ร.ต.สมเกียรติ ประยูรผล เพื่อนำเสนอผลความคืบหน้าในการดำเนินโครงการ Inclusive Peacebuilding in Thailand’s Southern Border Provinces หรือการสร้างสันติภาพอย่างครอบคลุมในจังหวัดชายแดนใต้ สนับสนุนโดยสหภาพยุโรปเป็นเวลา 3 ปี เวทีดังกล่าวเป็นการนำเสนอผลการดำเนินโครงการในปีแรกนำโดย ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี และอาจารย์ฟารีดา ปันจอร์ นำเสนอความก้าวหน้าของโครงการวิจัยแบบมีส่วนร่วมสำหรับชุมชนท้องถิ่นและกลุ่มเปราะบางในจังหวัดชายใต้ ร่วมกับอาจารย์แวรอมลี แวบูละ นายกสมาคมร่วมสร้างชุมชนศรัทธา กัมปงตักวา นำเสนอผลการจัดทำเวทีรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนท้องถิ่นต่อภาครัฐและภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสันติภาพ ในการนี้ทาง ศอบต.ได้กล่าวชื่นชมการทำงานร่วมกันระหว่างภาควิชาการและภาคประชาสังคมที่สามารถพัฒนารูปแบบการทำงานเพื่อขับเคลื่อนสันติภาพจากชุมชนโดยมีการใช้เครื่องมือที่หลากหลายและมีข้อเสนอที่นำไปใช้ได้จริง อีกทั้งผลการทำงานดังกล่าวจะเป็นส่วนที่เติมเต็มสำคัญให้กับศอบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับฟังเสียงของประชาชนต่อการสร้างสันติภาพในอนาคต