Contact CSCD

ช่องทางติดต่อสถานวิจัยฯ

ที่อยู่ส่งเอกสาร

สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้

181 ถนนเจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

โทรศัพท์/โทรสาร 073-350433 มือถือ 086-4981667