บุคลากร

บุคลากร
ตำแหน่ง รายละเอียด
ผู้อำนวยการ (รักษาการ)
Acting Director
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุสุมา กูใหญ่
Asst.Prof. Dr.Kusuma Kooyai
E-mail: kusuma.k@psu.ac.th
อาจารย์นักวิจัย
Lecturer-Researcher
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี
Asst.Prof. Dr.Srisompob Jitpiromsri
E-mail: srisompob@yahoo.com
อาจารย์นักวิจัย
Lecturer-Researcher
ฟารีดา ปันจอร์
Fareeda Panjor
E-mail: fareeda028@gmail.com
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี อาวุธ ยีสมัน
Awoot Yeesaman
E-mail: ysm.awoot@gmail.com
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อิมรอน ซาเหาะ
Imron Sahoh
E-mail: imron.s@psu.ac.th

 

Tags