พันธกิจ

  1. ส่งเสริมการวิจัยเชิงสหสาขาวิชา การเรียนการเรียนการสอน และการดำเนินโครงการสาธารณะ   ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความขัดแย้ง การส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมและสร้างกระบวนการสันติภาพ
  2. มุ่งเป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางความเชี่ยวชาญด้านความขัดแย้ง สันติศึกษา และการจัดการในสังคมพหุวัฒนธรรม ทั้งในระดับชาติและนานาชาติและหนุนเสริมวิชาการด้านดังกล่าวให้กับหน่วยงาน และคณะต่างๆภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  3. พัฒนาความพร้อมทางวิชาการของนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพและความมุ่งมั่นทั้งในด้านทักษะ การดำเนินงานวิจัย การวิเคราะห์/สังเคราะห์ การนำเสนอผลงานวิจัยและการทำงานร่วมกับเครือข่ายภายนอก
  4. พัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายทางสังคมที่ทำงานประเด็นความขัดแย้งและกระบวนการ       สันติภาพในพื้นที่ชายแดนใต้ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศและระหว่างประเทศ ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานศึกษาวิจัยร่วมกันและการสร้างวาทกรรมแห่งความรู้เรื่องสันติภาพโดยใช้การปฏิบัติการในการสื่อสารที่ทำให้เกิดการใช้เหตุผล (Communicative Actions)
  5. ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันในระดับสากลด้วยการบริการวิชาการและการสนับสนุนทาง วิชาการจากนักวิชาการต่างประเทศในด้านการสร้างสันติภาพและจัดการความขัดแย้งในจังหวัดชายแดน     ภาค ใต้ รวมทั้งส่งเสริมการเปรียบเทียบความรู้และประสบการณ์ทางสากลเพื่อเป็นตัวแบบในการแก้ปัญหา และหาทางออกจากความขัดแย้งแก่สถาบันทางวิชาการ องค์กรในภาครัฐ ภาคประชาสังคม และฝ่ายที่มีความ เห็นต่างจากรัฐ
Tags