แนะนำสถานวิจัยฯ

ชื่อสถานวิจัย

ภาษาไทย: สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ 
ภาษาอังกฤษ :Center for Conflict Studies and Cultural Diversity [CSCD]

วิสัยทัศน์

เพื่อให้เป็นสถาบันที่สามารถสร้างผลกระทบในวงการวิชาการ ผลกระทบแก่สังคมและมีผลต่อการพัฒนานโยบายสาธารณะของประเทศในเรื่องการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยวิธีสันติ รวมทั้งสร้างจุดเด่นในการพัฒนาองค์ความรู้ทั้งภายในประเทศและระดับสากลในเรื่องการแก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคมและวัฒนธรรมที่อยู่ในบริบทการต่อสู้/ความขัดแย้งในเรื่องอัตลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม

Tags